יום ראשון, 3 במאי 2015

עסקת מכר מרחוק (רכישה באינטרנט)

עסקת מכר מרחוק היא עסקה לרכישת נכס או שירות הנעשית בעקבות פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית, פרסום כלשהו וכו' ומזמינה את הצרכן להתקשר בעסקה שלא על ידי הגעה לבית העסק.

בשלב השיווק - חייב העוסק לגלות לצרכן בין השאר:
שם; כתובת; ת.ז./ח.פ.; מחיר; זכות ביטול וכו'.


בעת ביצוע העסקה- העוסק חייב לספק לצרכן לא יאוחר מיום קבלת הנכס או השירות חוזה או טופס גילוי נאות בו מצויינים הפרטים המהותיים לעסקה בין השאר : פרטי העוסק; מחיר הנכס או השירות; זכות הביטול; תנאי אחריות וכו'.
 

הצרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק:

בנכס - בתוך 14* יום מיום קבלת הנכס או מיום  או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר.

בשירות מתמשך- תוך 14* יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.

בשירות חד פעמי - תוך 14* יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר בתנאי שהביטול יעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה** לפני מועד מתן השירות.

יש לבטל את העסקה בכתב (מומלץ בדואר רשום עם אישור מסירה לצורכי הוכחה) לרבות בפקס או בדוא"ל.

ביטל הצרכן עסקת מכר מרחוק בה נרכש נכס או שירות עקב פגם/אי התאמה בין הנכס או השירות / אי אספקה במועד / או הפרה חוזית אחרת חייב העוסק להשיב לצרכן את כספו תוך 14* יום מיום קבלת הודעת הביטול ולקחת את המוצר מביתו של הצרכן ואסור לו לגבות דמי ביטול.

במקרה שהביטול נעשה על ידי הצרכן מסיבה אחרת חייב הצרכן להחזיר את הנכס לעוסק על חשבונו  והעוסק רשאי לדרוש דמי ביטול בסך 5% ממחיר הנכס או העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד.

ביטול רכישה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי ניתן לעשות תוך 14* יום מעשיית העסקה או קבלת החוזה/טופס גילוי נאות ובתנאי שעד מועד מתן השירות יש יותר מ 7* ימים שאינם ימי מנוחה**.

במקרה של ביטול עסקה בה נרכש שירות מתמשך אשר הוחל בנתינתו על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שכבר ניתן.

אם הותקנו טובין בבית הצרכן לצורך מתן השירות רשאי העוסק לגבות הוצאות התקנה עד 100 ₪ (בנוסף לדמי הביטול אם הביטול נעשה שלא עקב פגם/אי התאמה וכו').

לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק במקרים הבאים:

  • ​רכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי 7* ימים או פחות שאינם ימי מנוחה** לפני מועד מתן השירות.
  • נרכשו נכסים פסידים (נכסים מתכלים, בעלי חיי מדף קצרים).
  • נרכשו נכסים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.
  • נרכשו נכסים הניתנים לשיעתוק, הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה (למשל תקליטורים)​.
  • נרכש מ​ידע כהגדרתו בחוק המחשבים.


תגובה 1:

  1. nice work keep it up thanks for sharing the knowledge.Thanks for sharing this type of information, it is so useful
    Business Visa Provider in Delhi

    השבמחק